ระบบจองภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีการศึกษา 2558

รายละเอียดขั้นตอนการสั่งจองและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งจอง

1.บัณฑิตทุกคนต้องเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ( http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/) ก่อน ถึงจะสามารถลงทะเบียนทาการสั่งจองรูปได้

2.กรอกข้อมูลตามฟอร์มให้ถูกต้อง และครบถ้วน (กรณี ว่างงาน ในช่องสถานที่ทางาน) ฟอร์มที่ต้องการ

 1. - ชื่อ นามสกุล
 2. - รหัสนักศึกษา
 3. - รหัสบัตรประชาชน
 4. - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 5. - สานักวิชา
 6. - สาขาวิชา
 7. - ที่อยู่ในการจัดส่ง
 8. - เบอร์มือถือ
 9. - สถานที่ทางานปัจจุบัน
 10. - ตาแหน่งงาน
 11. - อีเมล์

3.เลือกชุดรูปที่ต้องการสั่งจอง คลิกหน้าชุดรูปที่ต้องการจานวนชุดที่ต้องการและระบุ จานวนเงินจะรวมให้โดยอัตโนมัติ (สาหรับการสั่งจองภาพเพิ่มเติมจะต้องเลือกชุดรูปชุดหลักอย่างน้อย 1 ชุด จึงสามารถสั่งจองชุดเพิ่มเติมได้)

4. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทาการยืนยันการสั่งจอง

5. ยืนยันการสั่งจองแล้ว จะมีเมนูให้เลือกชาระเงิน แล้วเลือกวิธีชาระเงิน

6. บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะสั่งจองภาพได้ โดยการคลิกที่เมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งจอง แล้วจะมีการแสดงผลข้อมูลการสั่งและรายละเอียดมาให้ตรวจสอบ

7. การแก้ไขหรือปลี่ยนแปลงการสั่งจองรูปภาพหรือเกิดปัญหา กรุณาติดต่อสานักงานสมาคมนักศึกษาเก่าฯ (เท่านั้น) สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053-916-174 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลาราชการ (จ.- ศ.) 9.00 น. - 16.00 น. สิ้นสุดการสั่งจอง วันที่ 3 มีนาคม 2560

ขั้นตอนการชำระเงิน

     เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการชาระเงินค่าภาพถ่ายบัณฑิต ทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เพิ่มช่องทางการชาระเงินให้หลายหลายยิ่งขึ้นโดย รับชาระผ่านบริการต่างๆของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต

1.เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกวิธีชาระเงิน บัณฑิตสามารถเลือกตามความสะดวก

 1. 1.1 เลือกชาระผ่าน Bill Payment โดยการคลิกที่ พิมพ์ใบชาระเงิน บัณฑิตสามารถชาระเงินการสั่งจองรูปภาพที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือบริการของธนาคาร เช่น ATM i Banking Mobile Banking เท่านั้น ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ)
 2. 1.2 เลือกชาระผ่าน Online Payment ชาระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และบริการ Internet Banking

3.เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการยืนยันการรับรูป หรือ กรณีรูปมีปัญหา

4. นำใบเสร็จรับเงินมารับของที่ระลึกจากทางสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ได้ที่ ห้องสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง ES1-16 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การเช็คสถานะของ

บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะสั่งจองภาพได้ โดยการคลิกที่เมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งจอง หรือคลิกด้านล่างนี้ แล้วจะมีการแสดงผลข้อมูลการสั่งและรายละเอียดมาให้ตรวจสอบ

ข่าวล่าสุด