บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในสำนักวิชาแรกๆ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งครบรอบ 18 ปี ในเดือนกันยายน 2559 นี้ โดยในปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งล้วนตอบสนองความต้องการของสังคม ที่กำลังก้าวเดินสู่การพัฒนาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 6 สาขาวิชาคือ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์